For å kunne får tilgang til data må du logge inn

Login
Ta gjerne kontakt med oss for tilgang, spørsmål, support med mer. Klikk her

Vaktliste

Registering og oversikt over ukesvakter, hvem har vakt og evt om noen har bytta vakt.


Budsjett

En lager produksjon og salgsestimat for året som kommer, og utover året kan man se hvordan produksjon og salg ligger ann i forhold til budsjettet.


Avvikshåndtering

Håndtering av avvik, 3-fase avviksrapport - Registering og forslag til tiltak, Arbeidsordre/tiltak på avvik, Utført/Lukking av avvik. En registerert avvik fra NVE, DSB, kommune, netteier med mer. Driftsansvarlig utsteder arbeidsordre med utførelse frist. Ansvalig for avviket utfører arbeidsordren og lukker avviket. Det er mulig å koble det enkelte avviket mot internkontroll dokumenter. Det blir sendt ut melding til driftsansvarlig hvis avviket ikke blir utført innen fristen.


Vedlikeholdsprogram

Det lages en vedlikeholdsplan av driftsansvarlig som generere et vedlikeholdsprogram for maskinister/stasjonsleder. En legger til en arbeidsbeskrivelse til vedlikeholdet og knytter mot aktuelt internkontroll dokument. Meldinger vises til maskinister/stasjonsleder når det nærmer seg en et vedlikehold. Vedlikeholdprogrammet generer vedlikeholdsmeldinger basert på timer, produksjon eller dager. Det blir sendt ut melding til driftsansvarlig hvis vedlikeholdspunkt ikke blir utført innen fristen.


Driftsrapporter

Det er nå lagt til driftsrapporter som er et uttrekk av ukesrapport som maskinisten lager hver søndagkveld. Den dekker produksjon, ukesdrift, HMS og utførtarbeid.


HMS registrering

Maskinist registrerer HMS hendelser ved føring av ukesrapport.


Automatisk innhenting av værdata

Ved registrering av maskinistens ukesrapport blir det automatisk lagt inn værdata fra metrologiskinstitutts sin nærmeste værstasjon. Det blir hentet ned døgn verdier som akumuleres til ukesverdier.


Andelseigere og fallutleiere

Nå kan også andelseiere og fallutleiere logge seg inn og få se informasjon om produksjon og produksjonsinntekter.


Nytt system for registrering

Det er laget et nytt system for registrering av maskinistrapporter, det er nå kontroll av inntasta data, max 10% avik fra forrige rapportering. I tillegg til registrering er det nå grafer og kurver over nedbør, produksjon og produksjonsinntekter. Det blir sendt ut melding til driftsansvarlig hvis rapporten blir levert innen fristen.


Kraftverk drift og rapporteringsystem

Kraftverksdrift er et rapporteringsverktøy for drift av små og mellomstore kraftverk.
Et drifts, rapporterings og loggingssystem for kraftverk med vedlikehold, internkontroll, avvikshåndtering og HMS.